فرماندار: شهرستان های همجوار از فرصت پارک آزمایش سیاهکل استفاده کنند

فرماندار: شهرستان های همجوار از فرصت پارک آزمایش سیاهکل استفاده کنند
فرماندار سیاهکل، پارک آزمایش این شهرستان را تنها برای سیاهکل ندانست و گفت: شهرستان‌های همجوار نیز می‌توانند از این فرصت برای ارتقای سطح فرهنگ راهنمایی و رانندگی خودشان استفاده کنند.

فرماندار: شهرستان های همجوار از فرصت پارک آزمایش سیاهکل استفاده کنند

فرماندار سیاهکل، پارک آزمایش این شهرستان را تنها برای سیاهکل ندانست و گفت: شهرستان‌های همجوار نیز می‌توانند از این فرصت برای ارتقای سطح فرهنگ راهنمایی و رانندگی خودشان استفاده کنند.
فرماندار: شهرستان های همجوار از فرصت پارک آزمایش سیاهکل استفاده کنند