فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتوایی

فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتوایی
فرماندار البرز گفت : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی در ارتقاء معنوی جامعه دارد

فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتوایی

فرماندار البرز گفت : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی در ارتقاء معنوی جامعه دارد
فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتوایی