فراخوان چندین مدل ب‌ام‌و به دلیل مشکل پمپ بنزین

فراخوان چندین مدل ب‌ام‌و به دلیل مشکل پمپ بنزین
ب‌ام‌و به‌تازگی حدود 136 هزار دستگاه از تولیدات اخیر خود را به دلیل مشکلی که در پمپ بنزین دارند، برای انجام تعمیرات فرا خوانده است.

فراخوان چندین مدل ب‌ام‌و به دلیل مشکل پمپ بنزین

ب‌ام‌و به‌تازگی حدود 136 هزار دستگاه از تولیدات اخیر خود را به دلیل مشکلی که در پمپ بنزین دارند، برای انجام تعمیرات فرا خوانده است.
فراخوان چندین مدل ب‌ام‌و به دلیل مشکل پمپ بنزین

دانلود تلگرام