غیرقانونی بودن افزایش کرایه تاکسی ها در سال جدید

غیرقانونی بودن افزایش کرایه تاکسی ها در سال جدید
میزان نوشت: مصوبه افزایش کرایه تاکسی ها که باید از روز یکشنبه ۱۵ فروردین اجرایی می شد با اعتراض فرمانداری تهران به زمان دیگری موکول شد.

غیرقانونی بودن افزایش کرایه تاکسی ها در سال جدید

میزان نوشت: مصوبه افزایش کرایه تاکسی ها که باید از روز یکشنبه ۱۵ فروردین اجرایی می شد با اعتراض فرمانداری تهران به زمان دیگری موکول شد.
غیرقانونی بودن افزایش کرایه تاکسی ها در سال جدید

خرید بک لینک