غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است

غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است
امروز ۱۳ آذر ۹۵، هفتاد و سومین روز پاییز، بازهم خیابان های تهران قفل شد. نقشه آنلاین ترافیک معابر پایتخت نشان می‌دهد خیابان ها و بزرگراه های شمالی شهر قفل هستند.

غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است

امروز ۱۳ آذر ۹۵، هفتاد و سومین روز پاییز، بازهم خیابان های تهران قفل شد. نقشه آنلاین ترافیک معابر پایتخت نشان می‌دهد خیابان ها و بزرگراه های شمالی شهر قفل هستند.
غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است