عکس | رستم و سهراب؛ سرداران طلایی

عکس | رستم و سهراب؛ سرداران طلایی
دو مدال طلای کاروان ایران را تا این لحظه کیانوش رستمی و سهراب مرادی به دست آورده‌اند تا ایران در مجموع امتیازات مدال‌ها در جایگاه بیستم قرار گیرد.

عکس | رستم و سهراب؛ سرداران طلایی

دو مدال طلای کاروان ایران را تا این لحظه کیانوش رستمی و سهراب مرادی به دست آورده‌اند تا ایران در مجموع امتیازات مدال‌ها در جایگاه بیستم قرار گیرد.
عکس | رستم و سهراب؛ سرداران طلایی

ماشین های جدید