عکس | تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید

عکس | تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید
در تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می‌کنید.

عکس | تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید

در تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می‌کنید.
عکس | تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید