عملیات اجرایی ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شد

عملیات اجرایی ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شد
شهردار اردبیل گفت: از آغاز فصل کاری جدید عملیاتی اجرایی بیش از ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شده است.

عملیات اجرایی ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شد

شهردار اردبیل گفت: از آغاز فصل کاری جدید عملیاتی اجرایی بیش از ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شده است.
عملیات اجرایی ۱۰۰ پروژه بهسازی معابر شهر اردبیل آغاز شد

بک لینک رنک ۷