#علی کریمی !

#علی کریمی !
این روزها در فوتبال مدام بحث علی کریمی است.

#علی کریمی !

این روزها در فوتبال مدام بحث علی کریمی است.
#علی کریمی !