عباس جدیدی: اولین کسی که برای مسابقه ندادن با اسرائیل تویوتا گرفت امیر خادم بود

عباس جدیدی: اولین کسی که برای مسابقه ندادن با اسرائیل تویوتا گرفت امیر خادم بود
عباس جدیدی در مورد عملکرد رییس فدراسیون کشتی بیانیه صادر کرد.

عباس جدیدی: اولین کسی که برای مسابقه ندادن با اسرائیل تویوتا گرفت امیر خادم بود

عباس جدیدی در مورد عملکرد رییس فدراسیون کشتی بیانیه صادر کرد.
عباس جدیدی: اولین کسی که برای مسابقه ندادن با اسرائیل تویوتا گرفت امیر خادم بود