طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی در استان سمنان در دست تدوین است

طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی در استان سمنان در دست تدوین است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: برای نخستین بار در کشور، طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی با هدف کاهش تلفات در استان در دست تدوین است

طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی در استان سمنان در دست تدوین است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: برای نخستین بار در کشور، طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی با هدف کاهش تلفات در استان در دست تدوین است
طرح جامع آشکارسازی عوامل ترافیکی در استان سمنان در دست تدوین است

گروه تلگرام