طراحی مفهومی ماهواره های مخابراتی سنجشی پارس ۱ و ناهید ۲

طراحی مفهومی ماهواره های مخابراتی سنجشی پارس ۱ و ناهید ۲
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از برنامه ریزی جهت طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتی در مدار GEO خبر داد و خاطر نشان ساخت: همچنین طراحی و ساخت دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی با دقت های 15 متر و 5 متر نیز در دستور کار قرار دارد.

طراحی مفهومی ماهواره های مخابراتی سنجشی پارس ۱ و ناهید ۲

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از برنامه ریزی جهت طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتی در مدار GEO خبر داد و خاطر نشان ساخت: همچنین طراحی و ساخت دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی با دقت های 15 متر و 5 متر نیز در دستور کار قرار دارد.
طراحی مفهومی ماهواره های مخابراتی سنجشی پارس ۱ و ناهید ۲

فروش بک لینک