صدآفرین به سربازی که یک تنه مقابل ارتش روسیه ایستاد/ «مرز مه‌آلود» در جشنواره سینما حقیقت

صدآفرین به سربازی که یک تنه مقابل ارتش روسیه ایستاد/ «مرز مه‌آلود» در جشنواره سینما حقیقت
فیلم مستند «مرز مه‌آلود» به داستان سرباز حسینعلی صدآفرین می‌پردازد که در جنگ جهانی دوم یک تنه مقابل ارتش روسیه مقاومت کرد.

صدآفرین به سربازی که یک تنه مقابل ارتش روسیه ایستاد/ «مرز مه‌آلود» در جشنواره سینما حقیقت

فیلم مستند «مرز مه‌آلود» به داستان سرباز حسینعلی صدآفرین می‌پردازد که در جنگ جهانی دوم یک تنه مقابل ارتش روسیه مقاومت کرد.
صدآفرین به سربازی که یک تنه مقابل ارتش روسیه ایستاد/ «مرز مه‌آلود» در جشنواره سینما حقیقت