شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است

شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است
ایسنا نوشت: رئیس شبکه هپاتیت ایران درسفر به زاهدان و چابهار گفت: شیوع هپاتیت Bدر دو استان سیستان وبلوچستان و گلستان از سایر نقاط کشور بیشتر است و باید برنامه های آموزشی، بیماریابی و تشخیصی در این دو استان متفاوت تر از سایر استانها باشد.

شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است

ایسنا نوشت: رئیس شبکه هپاتیت ایران درسفر به زاهدان و چابهار گفت: شیوع هپاتیت Bدر دو استان سیستان وبلوچستان و گلستان از سایر نقاط کشور بیشتر است و باید برنامه های آموزشی، بیماریابی و تشخیصی در این دو استان متفاوت تر از سایر استانها باشد.
شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است

نصب بیتالک