شکست اوستنده در غیاب رامین رضاییان

شکست اوستنده در غیاب رامین رضاییان
تیم اوستنده در غیاب رامین رضاییان برابر تیم مطرح اندرلشت در هفته دوم ژوپیلر لیگ بلژیک شکست خورد.

شکست اوستنده در غیاب رامین رضاییان

تیم اوستنده در غیاب رامین رضاییان برابر تیم مطرح اندرلشت در هفته دوم ژوپیلر لیگ بلژیک شکست خورد.
شکست اوستنده در غیاب رامین رضاییان