شفق‌قطبی و مگنتوسفر سیاره مشتری/عکس روز ناسا

شفق‌قطبی و مگنتوسفر سیاره مشتری/عکس روز ناسا
مشتری هم مانند زمین شفق قطبی دارد و میدان مغناطیسی بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ شمسی هم به هنگام برخورد ذرات باردار خورشید فشرده می‌شود.

شفق‌قطبی و مگنتوسفر سیاره مشتری/عکس روز ناسا

مشتری هم مانند زمین شفق قطبی دارد و میدان مغناطیسی بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ شمسی هم به هنگام برخورد ذرات باردار خورشید فشرده می‌شود.
شفق‌قطبی و مگنتوسفر سیاره مشتری/عکس روز ناسا

بک لینک رنک ۶