سند آمایش سرزمینی راهبردی است و باید جامع نگر و کامل باشد تا به تصویب برسد

دیدگاه ها و اختلاف ‌نظرهایی میان مدیران استان و مشاوران این طرح وجود دارد که هر چه اختلاف ‌نظرها کمتر شود، طرح جامع تر و خروجی بهتری در بر خواهد داشت.

عکس های داغ جدید

مجله اتومبیل