سندرز: هیلاری کلینتون صلاحیت ریاست جمهوری امریکا را ندارد

سندرز: هیلاری کلینتون صلاحیت ریاست جمهوری امریکا را ندارد
نامزد دمکرات آمریکا گفت هیلاری کلینتون نگران است زیرا ما از هشت انتخابات اخیر، هفت مورد را برنده شدیم.

سندرز: هیلاری کلینتون صلاحیت ریاست جمهوری امریکا را ندارد

نامزد دمکرات آمریکا گفت هیلاری کلینتون نگران است زیرا ما از هشت انتخابات اخیر، هفت مورد را برنده شدیم.
سندرز: هیلاری کلینتون صلاحیت ریاست جمهوری امریکا را ندارد

خرید بک لینک