سندرز: روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع من است

سندرز: روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع من است
واحدمرکزی خبر نوشت: برنی سندرز داوطلب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب پس از پیروزی در انتخابات درون حزبی ایالت وایومینگ گفت روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع وی است.

سندرز: روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع من است

واحدمرکزی خبر نوشت: برنی سندرز داوطلب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب پس از پیروزی در انتخابات درون حزبی ایالت وایومینگ گفت روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع وی است.
سندرز: روند امور در مبارزات انتخاباتی به نفع من است

فروش بک لینک