سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت

سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی‌عام جهت انجام افزایش سرمایه طی هشت ماه امسال ۱۴۹هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است.

سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی‌عام جهت انجام افزایش سرمایه طی هشت ماه امسال ۱۴۹هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است.
سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت