سردار سلامی: آیا با برجام دشمنی‌ها تبدیل به دوستی شده است؟ /تازه جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شده است

سردار سلامی: آیا با برجام دشمنی‌ها تبدیل به دوستی شده است؟ /تازه جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شده است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: بسیج به عنوان فرمول و راه حلی همه جانبه برای همه بحران هایی است که ممکن است جوامع اسلامی به آن گرفتار شوند.

سردار سلامی: آیا با برجام دشمنی‌ها تبدیل به دوستی شده است؟ /تازه جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شده است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: بسیج به عنوان فرمول و راه حلی همه جانبه برای همه بحران هایی است که ممکن است جوامع اسلامی به آن گرفتار شوند.
سردار سلامی: آیا با برجام دشمنی‌ها تبدیل به دوستی شده است؟ /تازه جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شده است