سردار حسینی: بسیج، مایه امنیت و آرامش کشور است

سردار حسینی: بسیج، مایه امنیت و آرامش کشور است
فرمانده دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی سپاه پاسداران در همدان گفت: از دیدگاه امام (ره) بسیج در نظام اسلامی مصداق بارز شجره طیبه است که ریشه آن در نظام و شاخ و برگش نیز بر سر کشورهای اسلامی گسترده شده است.

سردار حسینی: بسیج، مایه امنیت و آرامش کشور است

فرمانده دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی سپاه پاسداران در همدان گفت: از دیدگاه امام (ره) بسیج در نظام اسلامی مصداق بارز شجره طیبه است که ریشه آن در نظام و شاخ و برگش نیز بر سر کشورهای اسلامی گسترده شده است.
سردار حسینی: بسیج، مایه امنیت و آرامش کشور است