سحابی حباب از نمای نزدیک/عکس روز ناسا

سحابی حباب از نمای نزدیک/عکس روز ناسا
سحابی حباب در مقابل ابرها؛عکس روز ناسا به تصویر نمای نزدیک از سحابی حباب اختصاص پیدا کرده است. در این تصویر می توان سحابی حباب را که به سمت ستاره بزرگ مرکزی BD+۶۰۲۵۲۲ قرار گرفته است دید.

سحابی حباب از نمای نزدیک/عکس روز ناسا

سحابی حباب در مقابل ابرها؛عکس روز ناسا به تصویر نمای نزدیک از سحابی حباب اختصاص پیدا کرده است. در این تصویر می توان سحابی حباب را که به سمت ستاره بزرگ مرکزی BD+۶۰۲۵۲۲ قرار گرفته است دید.
سحابی حباب از نمای نزدیک/عکس روز ناسا

خرید بک لینک