سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده است

سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده است
استاندار مازندران که به مناسبت عید نوروز در جمع کارکنان استانداری مازندران سخن می گفت فرصت سوزی و حاشیه سازی را مهمترین آسیب برای توسعه مازندران اعلام کرد و گفت : در ۳۰ ماه حضور خود در استان تمام تلاش ما پرهیز از حاشیه سازی و حرکت در مسیر توسعه استان بوده است .

سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده است

استاندار مازندران که به مناسبت عید نوروز در جمع کارکنان استانداری مازندران سخن می گفت فرصت سوزی و حاشیه سازی را مهمترین آسیب برای توسعه مازندران اعلام کرد و گفت : در ۳۰ ماه حضور خود در استان تمام تلاش ما پرهیز از حاشیه سازی و حرکت در مسیر توسعه استان بوده است .
سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده است

bluray movie download

ابزار رسانه