ریسک ناشی از تغییرات آب و هوا و مشکلات مهاجرت در جهان

براساس اخرین گزارش مجمع اقتصاد جهانی در ژانویه ۲۰۱۶، عدم مقابله با تغییرات آب و هوا و مهاجرت های دسته جمعی و یا به تعبیر بهتر جابجایی های جمعیتی وضعیت جهان را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد دارد.

دانلود سریال

ورزش و زندگی