رونمایی از پیراهن استقلال و الریان

رونمایی از پیراهن استقلال و الریان
در نشست هماهنگی پیش از بازی استقلال و الریان از لباس دو تیم رونمایی شد.

رونمایی از پیراهن استقلال و الریان

در نشست هماهنگی پیش از بازی استقلال و الریان از لباس دو تیم رونمایی شد.
رونمایی از پیراهن استقلال و الریان