رونالدو و لشکر ده نفره رئال مراسم یادبود کرویف را تلخ کرد/زیزو سردار فاتح نیوکمپ

رونالدو و لشکر ده نفره رئال مراسم یادبود کرویف را تلخ کرد/زیزو سردار فاتح نیوکمپ
رئالی ها با درخشش در نیوکمپ ، در یکبازی برتر با ده یار میزبان شان را شکست دادند.

رونالدو و لشکر ده نفره رئال مراسم یادبود کرویف را تلخ کرد/زیزو سردار فاتح نیوکمپ

رئالی ها با درخشش در نیوکمپ ، در یکبازی برتر با ده یار میزبان شان را شکست دادند.
رونالدو و لشکر ده نفره رئال مراسم یادبود کرویف را تلخ کرد/زیزو سردار فاتح نیوکمپ

بک لینک