روسیه از احتمال دخالت نیروی ثالث در مناقشه قره باغ خبر داد

روسیه از احتمال دخالت نیروی ثالث در مناقشه قره باغ خبر داد
ایرنا نوشت: «سرگئی ژلزنیاک» معاون دومای روسیه گفت: به احتمال زیاد حوادث قره باغ بر اثر اقدام تحریک آمیز به وقوع پیوسته و در پشت این حوادث، نیروی ثالثی قرار دارد که عامل اصلی بروز مناقشه است.

روسیه از احتمال دخالت نیروی ثالث در مناقشه قره باغ خبر داد

ایرنا نوشت: «سرگئی ژلزنیاک» معاون دومای روسیه گفت: به احتمال زیاد حوادث قره باغ بر اثر اقدام تحریک آمیز به وقوع پیوسته و در پشت این حوادث، نیروی ثالثی قرار دارد که عامل اصلی بروز مناقشه است.
روسیه از احتمال دخالت نیروی ثالث در مناقشه قره باغ خبر داد

بک لینک