روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا

روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا
ایسنا نوشت: نایب رئیس فراکسیون امید گفت: حضور محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه داوطلبانه بوده و مقرر شده موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به وی ابلاغ شود.

روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا

ایسنا نوشت: نایب رئیس فراکسیون امید گفت: حضور محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه داوطلبانه بوده و مقرر شده موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به وی ابلاغ شود.
روایت تابش از دلیل حضور محمود صادقی در دادسرا