رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خواب

رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خواب
جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: طبق ارزیابی های انجام شده میزان رضایتمندی مسافران نوروزی از ارگان شهرداری ۶۰ درصد بوده است.

رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خواب

جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: طبق ارزیابی های انجام شده میزان رضایتمندی مسافران نوروزی از ارگان شهرداری ۶۰ درصد بوده است.
رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خواب

مرجع سلامتی

فستیوال فیلم