رشوه گرفتن یک مرجع تقلید از شرکت پپسی کولا

رشوه گرفتن یک مرجع تقلید از شرکت پپسی کولا

به گزارش جهان نیوز، پیش از انقلاب اسلامی به واسطه وابستگی کارخانه پپسی کولا به بهائیت، مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مرعشی نجفی، امام خمینی و گلپایگانی و دیگر علما فتوای به حرمت پپسی داده و معتقد بودند که این کارخانه مرکز جاسوسی و اقدامات ضد دینی بهائیان است. اما مطابق اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا رئیس پخش شرکت پپسی در ایران در سال ۱۳۵۷ به این سفارت خبر داده است که ۴ سال قبل یعنی در سال ۱۳۵۳ مبلغی به شریعتمداری داده است تا از این طریق بتواند فروش پپسی در ایران را افزایش دهد.
 

 این بخش از اسناد لانه‌ی جاسوسی دریافت پول از سوی شریعتمداری افشا می کند:
«آقای وستلی اظهار داشت که ” گلن واتس“ از اتحادیه کارگری آمریکا به تهران خواهد آمد. او ترتیب  سفرش را خودش داده است و سفیر از آقای وستلی خواست که رزرو هتل او را تأیید نماید.  آقای وستلی گفت که با رئیس پخش پپسی صحبت کرده و او افشاء کرد که چهار سال پیش مبلغی به  شریعتمداری داده شده بود تا فروش پپسی را افزایش دهد. آقای وستلی گفت که اتاق بازرگانی آمریکا از سفیر دعوت کرده تا در مجلس ناهاری در ماه نوامبر شرکت کند.» [۱]

۱- اسناد لانه جاسوسی، کتاب اول، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، صفحه ۷۷۷.

منبع: مشرق

رشوه گرفتن یک مرجع تقلید از شرکت پپسی کولا

به گزارش جهان نیوز، پیش از انقلاب اسلامی به واسطه وابستگی کارخانه پپسی کولا به بهائیت، مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مرعشی نجفی، امام خمینی و گلپایگانی و دیگر علما فتوای به حرمت پپسی داده و معتقد بودند که این کارخانه مرکز جاسوسی و اقدامات ضد دینی بهائیان است. اما مطابق اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا رئیس پخش شرکت پپسی در ایران در سال ۱۳۵۷ به این سفارت خبر داده است که ۴ سال قبل یعنی در سال ۱۳۵۳ مبلغی به شریعتمداری داده است تا از این طریق بتواند فروش پپسی در ایران را افزایش دهد.
 

 این بخش از اسناد لانه‌ی جاسوسی دریافت پول از سوی شریعتمداری افشا می کند:
«آقای وستلی اظهار داشت که ” گلن واتس“ از اتحادیه کارگری آمریکا به تهران خواهد آمد. او ترتیب  سفرش را خودش داده است و سفیر از آقای وستلی خواست که رزرو هتل او را تأیید نماید.  آقای وستلی گفت که با رئیس پخش پپسی صحبت کرده و او افشاء کرد که چهار سال پیش مبلغی به  شریعتمداری داده شده بود تا فروش پپسی را افزایش دهد. آقای وستلی گفت که اتاق بازرگانی آمریکا از سفیر دعوت کرده تا در مجلس ناهاری در ماه نوامبر شرکت کند.» [۱]

۱- اسناد لانه جاسوسی، کتاب اول، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، صفحه ۷۷۷.

منبع: مشرق

رشوه گرفتن یک مرجع تقلید از شرکت پپسی کولا