رساله ای مشکوک و منسوب به فیض کاشانی در دفاع از تصوف

رساله ای مشکوک و منسوب به فیض کاشانی در دفاع از تصوف
ادبیات مجادله میان صوفیه و مخالفانش، تاریخی با بیش از هزار سال در میان مسلمانان دارد. این منازعه در سراسر دوره صفوی ادامه داشت و از جمله در اواخر دوره صفوی، بیشتر و جدی تر شد. اخیرا رساله سوال و جوابی یافتم که ضمن آن سوالات و جواب هایی در باره مراسم صوفیه و باورهای آنها مطرح شده است. سوال کننده یک تازه مسلمان و چنان که ادعا شده، پاسخ دهنده مولانا محمد محسن است، آن گونه که مخاطب تصور می کند مقصود فیض کاشانی است. مقدمه ای بر آن نوشتم و متن را در اینجا گذاشتم.

رساله ای مشکوک و منسوب به فیض کاشانی در دفاع از تصوف

ادبیات مجادله میان صوفیه و مخالفانش، تاریخی با بیش از هزار سال در میان مسلمانان دارد. این منازعه در سراسر دوره صفوی ادامه داشت و از جمله در اواخر دوره صفوی، بیشتر و جدی تر شد. اخیرا رساله سوال و جوابی یافتم که ضمن آن سوالات و جواب هایی در باره مراسم صوفیه و باورهای آنها مطرح شده است. سوال کننده یک تازه مسلمان و چنان که ادعا شده، پاسخ دهنده مولانا محمد محسن است، آن گونه که مخاطب تصور می کند مقصود فیض کاشانی است. مقدمه ای بر آن نوشتم و متن را در اینجا گذاشتم.
رساله ای مشکوک و منسوب به فیض کاشانی در دفاع از تصوف