رامنی یا جولیانی/ کشمکش بر سر انتخاب وزیر خارجه آینده آمریکا

رامنی یا جولیانی/ کشمکش بر سر انتخاب وزیر خارجه آینده آمریکا
جدل بر سر انتخاب رامنی یا جولیانی به عنوان وزیر خارجه دولت آینده پس از آن علنی شد که مدیر تیم انتقال قدرت ترامپ هشدار داد اگر رامنی انتخاب شود با واکنش تند طرفدارانش روبرو خواهد شد.

رامنی یا جولیانی/ کشمکش بر سر انتخاب وزیر خارجه آینده آمریکا

جدل بر سر انتخاب رامنی یا جولیانی به عنوان وزیر خارجه دولت آینده پس از آن علنی شد که مدیر تیم انتقال قدرت ترامپ هشدار داد اگر رامنی انتخاب شود با واکنش تند طرفدارانش روبرو خواهد شد.
رامنی یا جولیانی/ کشمکش بر سر انتخاب وزیر خارجه آینده آمریکا