رئیس اتاق سمنان : راه اندازی واحدهای تولیدی محرک دار استان سمنان

رئیس اتاق سمنان : راه اندازی واحدهای تولیدی محرک دار استان سمنان
نشست مشترکی فی مابین روسای اتاق بازرگانی و سازمان امور اقتصاد و دارایی استان در محل این اتاق برگزار گردید

رئیس اتاق سمنان : راه اندازی واحدهای تولیدی محرک دار استان سمنان

نشست مشترکی فی مابین روسای اتاق بازرگانی و سازمان امور اقتصاد و دارایی استان در محل این اتاق برگزار گردید
رئیس اتاق سمنان : راه اندازی واحدهای تولیدی محرک دار استان سمنان

بک لینک