دلیل حمایت مهناز افشار از «شهرزاد»: عشق را به ما یادآوری کرد

دلیل حمایت مهناز افشار از «شهرزاد»: عشق را به ما یادآوری کرد
در ادامه حمایت جمعی از هنرمندان از مجموعه «شهرزاد»، مهناز افشار هم در این‌باره اظهار نظر کرد.

دلیل حمایت مهناز افشار از «شهرزاد»: عشق را به ما یادآوری کرد

در ادامه حمایت جمعی از هنرمندان از مجموعه «شهرزاد»، مهناز افشار هم در این‌باره اظهار نظر کرد.
دلیل حمایت مهناز افشار از «شهرزاد»: عشق را به ما یادآوری کرد