دلار؛ ۴هزار و ۲۱۵تومان/ سکه در مسیر گرانی

دلار؛ ۴هزار و ۲۱۵تومان/ سکه در مسیر گرانی
امروز سکه تمام یهار آزادی یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان است.

دلار؛ ۴هزار و ۲۱۵تومان/ سکه در مسیر گرانی

امروز سکه تمام یهار آزادی یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان است.
دلار؛ ۴هزار و ۲۱۵تومان/ سکه در مسیر گرانی