دفترنمایندگی اداره ورزش و جوانان در چمستان افتتاح شد

دفترنمایندگی اداره ورزش و جوانان در چمستان افتتاح شد
دفتر نمایندگی اداره ورزش و جوانان با حضور حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، ، امام جمعه چمستان، فرماندار، کلیج ریاست اداره ورزش و جوانان، رضایی شهردارچمستان و دیگر مسئولین شهرستان، درشهر چمستان افتتاح شد.

دفترنمایندگی اداره ورزش و جوانان در چمستان افتتاح شد

دفتر نمایندگی اداره ورزش و جوانان با حضور حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، ، امام جمعه چمستان، فرماندار، کلیج ریاست اداره ورزش و جوانان، رضایی شهردارچمستان و دیگر مسئولین شهرستان، درشهر چمستان افتتاح شد.
دفترنمایندگی اداره ورزش و جوانان در چمستان افتتاح شد