دفاع از تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد

دفاع از تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند در زمینه مبارزه با فساد راهگشا باشد اما نمی‌توند در زمینه حل و فصل مشکل اقتصادی موثر واقع شود.

دفاع از تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند در زمینه مبارزه با فساد راهگشا باشد اما نمی‌توند در زمینه حل و فصل مشکل اقتصادی موثر واقع شود.
دفاع از تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد