دفاعیه اسدی پس از آنکه متهم به زیر سوال بردن کروش شد

دفاعیه اسدی پس از آنکه متهم به زیر سوال بردن کروش شد
دبیر کل فدراسیون فوتبال می گوید هرگز به کروش نگفته از نظر فنی او را قبول ندارد.

دفاعیه اسدی پس از آنکه متهم به زیر سوال بردن کروش شد

دبیر کل فدراسیون فوتبال می گوید هرگز به کروش نگفته از نظر فنی او را قبول ندارد.
دفاعیه اسدی پس از آنکه متهم به زیر سوال بردن کروش شد

بک لینک