دستگیری ۱۸۲ متخلف شکار در سال گذشته

دستگیری ۱۸۲ متخلف شکار در سال گذشته
سال گذشته در پی گشت و کنترل شبانه روزی محیط بانان استان زنجان۱۸۲ متخلف به جرم شروع به شکار و شکار غیرمجاز جانوران وحشی دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شدند.

دستگیری ۱۸۲ متخلف شکار در سال گذشته

سال گذشته در پی گشت و کنترل شبانه روزی محیط بانان استان زنجان۱۸۲ متخلف به جرم شروع به شکار و شکار غیرمجاز جانوران وحشی دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
دستگیری ۱۸۲ متخلف شکار در سال گذشته

فروش بک لینک