دستمزد ناقابل ۲۶ میلیون تومانی یک مدیر خودروساز! +سند