دریافت لوح و تندیس سیمین خدمات سبز توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

در همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس واحد خدمات سبز از سوی سازمان محیط زیست کشور شد

cars

استخدام ایران