درگذشت مخترع ات ساین ایمیل@ در ۷۴ سالگی / عکس

ری تاملینسون مخترع سمبل مشهور ات ساین @ در ایمیل در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

سپهر نیوز

شبکه خانگی