دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟

دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟
آی‌اسپورت نوشت: بیرون از واندا متروپولیتانو، خانه جدید اتلتیکو مادرید و در بیست و چند کلیومتری ویسنته کالدرون، مجموعه‌ای از صفحه‌های کوچک به افتخار مهم‌ترین بازیکنان این باشگاه وجود دارد.

دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟

آی‌اسپورت نوشت: بیرون از واندا متروپولیتانو، خانه جدید اتلتیکو مادرید و در بیست و چند کلیومتری ویسنته کالدرون، مجموعه‌ای از صفحه‌های کوچک به افتخار مهم‌ترین بازیکنان این باشگاه وجود دارد.
دربی مادرید: اتلتیکو به اصل‌اش برمی‌گردد؟