درآمد کودکان کار در ایران، بالاتر از حداقل حقوق رسمی

درآمد کودکان کار در ایران، بالاتر از حداقل حقوق رسمی
حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص میزان درآمد هر یک از کودکان کار و خیابان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خیابان روزانه ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند و می‌توان میانگین درآمد روزانه کودکان کار را 30 تا 40 هزار تومان اعلام کرد.

درآمد کودکان کار در ایران، بالاتر از حداقل حقوق رسمی

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص میزان درآمد هر یک از کودکان کار و خیابان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خیابان روزانه ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند و می‌توان میانگین درآمد روزانه کودکان کار را 30 تا 40 هزار تومان اعلام کرد.
درآمد کودکان کار در ایران، بالاتر از حداقل حقوق رسمی

دانلود رایگان اینستاگرام