دخالت شهردار تهران در تعیین رئیس راهنمایی و رانندگی قانونی است؟

دخالت شهردار تهران در تعیین رئیس راهنمایی و رانندگی قانونی است؟
روزنامه شرق در گزارشی به حق شهردار در عزل و نصب رئیس پلیس راهور پرداخت.

دخالت شهردار تهران در تعیین رئیس راهنمایی و رانندگی قانونی است؟

روزنامه شرق در گزارشی به حق شهردار در عزل و نصب رئیس پلیس راهور پرداخت.
دخالت شهردار تهران در تعیین رئیس راهنمایی و رانندگی قانونی است؟