دادگاه بین‌المللی لاهه علیه روسیه حکم داده است

دادگاه بین‌المللی لاهه علیه روسیه حکم داده است
دادگاه کیفری بین المللی لاهه الحاق کریمه به روسیه را با جنگ در اوکراین و اشغال خاک آن برابر دانسته است.

دادگاه بین‌المللی لاهه علیه روسیه حکم داده است

دادگاه کیفری بین المللی لاهه الحاق کریمه به روسیه را با جنگ در اوکراین و اشغال خاک آن برابر دانسته است.
دادگاه بین‌المللی لاهه علیه روسیه حکم داده است