دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شود

دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شود
دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: سال گذشته ۴۰ بنگاه معاملات املاک به دلیل تخلفاتی از جمله فروش ملک بدون مالک پلمپ شد و این این روال در سال جاری نیز دنبال می شود.

دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شود

دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: سال گذشته ۴۰ بنگاه معاملات املاک به دلیل تخلفاتی از جمله فروش ملک بدون مالک پلمپ شد و این این روال در سال جاری نیز دنبال می شود.
دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شود

بک لینک رنک ۵

موسیقی