خط قرمز برانکو روی نام لوبانف

خط قرمز برانکو روی نام لوبانف
سرمربی پرسپولیس برای بازی با سیاه جامگان روی نام لوبانف خط قرمز کشید.

خط قرمز برانکو روی نام لوبانف

سرمربی پرسپولیس برای بازی با سیاه جامگان روی نام لوبانف خط قرمز کشید.
خط قرمز برانکو روی نام لوبانف

بک لینک