خاوری به حبس نسبتا طولانی و جزای نقدی محکوم شد

خاوری به حبس نسبتا طولانی و جزای نقدی محکوم شد
ایرنا نوشت: رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان صدور رای دادگاه غیابی خاوری گفت: محمودرضا خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی به حبس نسبتا طولانی، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

خاوری به حبس نسبتا طولانی و جزای نقدی محکوم شد

ایرنا نوشت: رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان صدور رای دادگاه غیابی خاوری گفت: محمودرضا خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی به حبس نسبتا طولانی، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
خاوری به حبس نسبتا طولانی و جزای نقدی محکوم شد